Bạn có thể đăng ký thông tin nhận các gói thầu  Di chuyển, chuyển hàng, bốc dỡ phù hợp với số người/ Khối lượng hàng, quãng đường, phù hợp với nhu cầu theo phương tiện, theo định vị của nhà vận chuyển.
Trên app:
- Để đăng ký nhận bản tin gói thầu bằng cách kích vào biểu tượng “bản tin gói thầu” tại màn hình chính. click chọn cài đặt bản tin -> chọn đăng ký gói bản tin mới.
       =>       =>   => 

 
Trên website:
Trên thanh menu chọn “Dự thầu” -> “ Cài đặt bản tin”
   =>