- Nhà vận chuyển tham gia dự thầu và sử dụng ứng dụng Tadi đều đã trải qua các bước kiểm duyệt nghiêm ngặt từ CMND, địa chỉ số điện thoại, giấy đăng kí kinh doanh (đối với doanh nghiệp).

- Mua bảo hiểm hàng hóa.


- Yêu cầu tiền đảm bảo đối với nhà xe, yêu cầu có người áp tải.