Hướng dẫn sử dụng

Bạn đang gặp khó khăn trong quá trình sử dụng?

Nếu bạn mới lần đầu sử dụng Tadi, chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc các hướng dẫn sau đây

Hướng dẫn sử dụng

hay danh sách các câu hỏi thường gặp dưới đây